Shandiz-login


رمز ورود به سامانه مجازی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۰
کد ملی ۱۰ رقمی آنها می باشد